ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «DUO Naughty or Nice?»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «DUO Naughty or Nice?»

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία «BEIERSDORF HELLAS SA» (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στον Γέρακα, οδός Αγίου Νεκταρίου, αρ. 2 διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4WISEMONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε.», που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Μαυρογένους αρ. 6, (καλούμενη στο εξής «Διοργανώτρια») προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram (duogreece) με τίτλο: «DUO Naughty or Nice?» στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος «DUO» της Εταιρείας.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 16/12/2019 (και ώρα Ελλάδος 14:00 μ.μ.) μέχρι και την 26/12/2019 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν από ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των εργαζομένων στην Εταιρεία και στη Διοργανώτρια καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Διοργανώτρια ή η Εταιρεία δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.
Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Εταιρείας ή/και της Διοργανώτριας.
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται αυστηρά σε χρήστες άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, η Εταιρεία ή/και η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενό του. Οι ανήλικοι χρήστες και οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών ευθύνονται έναντι της Εταιρείας ή/και της Διοργανώτριας για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί η Εταιρεία ή/και η Διοργανώτρια από την ψευδή τους δήλωση.
Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία και η Διοργανώτρια προτρέπουν όλους τους γονείς να πληροφορούν τα ανήλικα παιδιά τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου, ιδίως δε αναφορικά με την υποβολή στοιχείων ή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα μέσω αυτού. Επίσης, συνιστούν στους γονείς να επιβλέπουν με προσοχή τα παιδιά τους όταν αυτά συμμετέχουν σε διαδικτυακές δραστηριότητες.

4. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κάθε Συμμετέχων στον Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram (duogreece).
Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή του και να προβούν σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.

Η διαδικασία συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει ως εξής:

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, η Εταιρεία θα αναρτήσει μία δημοσίευση (post) μέσω του επίσημου λογαριασμού της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram (duogreece), με την οποία θα καλεί τους χρήστες να αφήσουν το σχόλιό τους συμπληρώνοντας τους στίχους που θα έχουν δημοσιευθεί στο συγκεκριμένο post.
Κάθε Συμμετέχων έχει την δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
Συμμετοχές με υβριστικό, ρατσιστικό, σεξιστικό ή επιθετικό μήνυμα θα θεωρούνται άκυρες και θα διαγράφονται άμεσα.
Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Eταιρείας ή της Διοργανώτριας.

5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Αρχικά η Εταιρεία και η Διοργανώτρια θα προβούν στον έλεγχο εγκυρότητας υποβολής συμμετοχών. Ως έγκυρη συμμετοχή νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό, για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:
i. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω,
ii. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Εταιρείας ή/και της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Εταιρείας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου,
iii. δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή/και πνευματικά δικαιώματα τρίτων, και
iv. έχει υποβληθεί κι έχει καταχωρηθεί εντός της προθεσμίας του άρθρου 2.


Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας, στο Χαλάνδρι, (οδός Αγ. Γεωργίου αρ.19), τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, όπου θα αναδειχθούν συνολικά 3 νικητές.
Ειδικότερα, την Παρασκευή 27/12, στις 14:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση μέσω random selection tool, με όλες τις έγκυρες σύμφωνα με όσα αναφέρονται σχετικά παραπάνω (και μη διαγραφείσες, όπως παρακάτω προβλέπεται) συμμετοχές.
Οι νικητές θα ανακοινωθούν με σχόλιο στην δημοσίευση του διαγωνισμού μέσω του επίσημου λογαριασμού της εταιρείας στη συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης https://www.instagram.com/duogreece/. Την ίδια ημέρα δημοσίευσης των ονομάτων των νικητών, η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει μέσω προσωπικού μηνύματος στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης https://www.instagram.com/ με τους νικητές, για να τους ενημερώσει, ποια διαδικασία θα ακολουθήσουν. Ειδικότερα, θα ζητείται η αποστολή των στοιχείων που απαιτούνται για την παραλαβή του δώρου (δήλωση αποδοχής δώρου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο). Οι νικητές, εάν ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τα Δώρα, πρέπει να γνωστοποιήσουν τα εν λόγω στοιχεία με απάντηση στο προσωπικό μήνυμα εντός 3 ημερών.


6. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ

Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι τα παρακάτω.

Κάθε ένας από τους 3 νικητές θα κερδίσουν από 1 σετ. Το κάθε σετ θα περιέχει:

- 1 συσκευασία προφυλακτικών DUO Natural
- 1 συσκευασία προφυλακτικών DUO Extra Thin
- 1 συσκευασία προφυλακτικών DUO Easy Fit
- 1 συσκευασία προφυλακτικών DUO G-Pleasure
- 1 συσκευασία προφυλακτικών DUO Tornado Passion
- 1 συσκευασία προφυλακτικών DUO Fruits Passion
- 1 συσκευασία προφυλακτικών DUO Retarding
- 1 συσκευασία προφυλακτικών DUO Skin to Skin
- 1 συσκευασία προφυλακτικών DUO Ribbed
- 1 συσκευασία προφυλακτικών DUO 2in1
- 1 συσκευασία λιπαντικό DUO
- 1 Φωτεινό Sexy Ζάρι
- 1 Σετ χειροπέδες και μάσκα

Η αποστολή των παραπάνω δώρων στους νικητές θα γίνει από την Διοργανώτρια.
Τα Δώρα, που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ., έναντι της Εταιρείας ή/και της Διοργανώτριας. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των παραπάνω ανακοινωθέντων Δώρων. Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα.
Η Εταιρεία ή/και η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οι Νικητές αρνηθούν ή αδρανήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξουν αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο τους ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου, είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Διοργανώτρια, στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, συλλέγει από τους χρήστες, και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποδεχτεί τους σχετικούς όρους συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, τα εξής στοιχεία :
α. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από τους συμμετέχοντες αποκλειστικά για τον σκοπό διενέργειας του Διαγωνισμού και ανάδειξης των νικητών, το δημόσιο προφίλ στην πλατφόρμα (Instagram id) όπως αυτό παρέχεται από το Instagram για λογαριασμό των Συμμετεχόντων και το μήνυμα (σχόλιό τους) στο post της σελίδας του Διαγωνισμού.

β. Μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης και αποκλειστικά για τον σκοπό της επικοινωνίας με τους νικητές και της απόδοσης των Δώρων, συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο των νικητών.

Η Διοργανώτρια θα τηρήσει προσωρινό αρχείο όλων των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες απόδοσης των Δώρων στους δικαιούμενους να τα λάβουν και τα καταστρέφει οριστικά μετά την απόδοση των Δώρων και σε κάθε περίπτωση ένα μήνα μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην κατά τα ανωτέρω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.
Οι Συμμετέχοντες μπορούν οποτεδήποτε να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων τους επικοινωνώντας με τον επίσημο λογαριασμό της Εταιρείας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (duogreece) μέσω προσωπικού μηνύματος. Επιλέγοντας την συγκεκριμένη επιλογή, διαγράφονται τα προσωπικά δεδομένα του Συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένης και της/των συμμετοχής/ων του στο Διαγωνισμό.
Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η Εταιρεία ενώ η επεξεργασία των δεδομένων για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της κλήρωσης, ενημέρωσης των νικητών και αποστολής των δώρων θα γίνει από την Διοργανώτρια.

Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια. Εντούτοις οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει εγγενή προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια δεν δύναται η Διοργανώτρια να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

Η Διοργανώτρια δε μοιράζεται τα δεδομένα των Συμμετεχόντων ή/και νικητών με κανέναν τρίτο. Ωστόσο γίνεται αντιληπτό πως το Ιnstagram είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε αυτά και να αντλήσει ή συσχετίσει οποιαδήποτε πληροφορία.

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.
Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Διοργανώτρια διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση τους, καθώς και να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω του επίσημου λογαριασμού της Εταιρείας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram (duogreece), καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη. Σε περίπτωση, δε, ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Εταιρείας ή/και της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό μπορείτε να επισκεφθείτε το τον επίσημο λογαριασμό της Εταιρείας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram (duogreece).
Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας που καθορίζονται ως κατά τόπον αρμόδια. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ